Zasady ochrony prywatności Ladon Group

Data aktualizacji: 1.6.2021 r.

W niniejszych Zasadach ochrony prywatności Ladon Group przedstawiono sposoby zbierania, używania i udostępniania danych osobowych Użytkownika.

Gromadzimy różne rodzaje informacji, pomagające nam lepiej obsługiwać klientów i użytkowników naszej strony internetowej:

Nasz serwer internetowy automatycznie rozpoznaje i przechowuje adres IP (adres sieciowy komputera) każdego, kto odwiedza lub przegląda naszą stronę internetową czy też korzysta z naszej Usługi w celu ustalenia, które części naszej strony sieci web są odwiedzane i ile czasu odwiedzający je przeglądał. Informacje te pomagają nam w zrozumieniu – za pośrednictwem naszej Usługi i strony – wzorców zachowań odwiedzających, tak aby można było poprawić użyteczność strony internetowej. Komputer użytkownika udostępnia te informacje automatycznie przy każdym zalogowaniu, chyba że użytkownik uaktywnił technologię blokowania, dostępną w niektórych przeglądarkach.

Możemy gromadzić informacje o urządzeniu, takie jak model sprzętu, wersja systemu operacyjnego i unikatowe identyfikatory urządzenia. Możemy także zbierać i przechowywać informacje osobiste (w tym dane osobowe) lokalnie, w urządzeniu użytkownika, z wykorzystaniem takich mechanizmów jak pamięć masowa sieci web (włącznie z HTML 5) i pamięć cache danych aplikacji.

Podobnie jak wiele współczesnych stron sieci web, możemy wykorzystywać standardową technologię o nazwie cookie, do gromadzenia informacji o sposobie wykorzystania naszej strony sieci web w celu poprawienia jej atrakcyjności, poprzez określenie obszarów strony, cieszących się największym zainteresowaniem, a także zapamiętanie użytkownika na wypadek jego powrotu. Nie chcemy i nie zamierzamy naruszać prywatności użytkownika odwiedzającego naszą stronę. Większość przeglądarek umożliwia usuwanie plików cookie z dysku twardego komputera, blokowanie akceptacji cookie lub ostrzeganie przed zapisaniem cookie. Można włączyć ustawienie przeglądarki generujące ostrzeżenie o odebraniu cookie, co daje użytkownikowi możliwość decydowania o odrzuceniu lub akceptacji pliku cookie. Pliki cookie mogą być także wykorzystywane przez zewnętrzne firmy reklamowe, przy umieszczaniu reklam na naszej stronie web, do kontrolowania wyświetlanych reklam. Takie firmy reklamowe mogą wykorzystywać pliki cookie do gromadzenia informacji niedających się powiązać z osobą użytkownika. Firmy reklamowe wykorzystują te informacje do planowego doboru reklam i do ustalania ich skuteczności.

Jakkolwiek na ogół nie wymagamy podawania danych osobowych dających się powiązać z konkretną osobą do odwiedzania lub korzystania z naszej strony internetowej, czasami możemy prosić o podanie takich danych osobowych, jak na przykład adres e-mail, nazwa, adres pocztowy, numer telefoniczny, numer karty kredytowej, kraj, język, dane demograficzne lub stały identyfikator (taki jak nazwa użytkownika i hasło). Dostarczenie tych informacji umożliwia utworzenie konta Użytkownika, wykonywanie zakupów, rejestrację produktów, skorzystanie z pomocy, prowadzenie z nami korespondencji, wypełnianie ankiet online, subskrybowanie list mailingowych i newsletterów lub rejestrację w celu uzyskania zniżek przy zakupach. Nie wymagamy podawania drażliwych informacji osobistych (takich jak informacje o zdrowiu, przekonaniach politycznych lub religijnych, domniemanych lub popełnionych przestępstwach, orientacji seksualnej) i prosimy o niepodawanie nam takich informacji. Wszelkie dobrowolnie udostępnione nam informacje będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z zasadami niniejszej Polityki Prywatności.

Po utworzeniu konta użytkownika, możliwe jest uzupełnienie własnego profilu poprzez podanie dalszych informacji, takich jak numer telefonu, adres, informacje wymagane do zarejestrowania produktu itp. Ponadto, możliwe jest również zarządzanie profilem osobistym poprzez zapisanie się do newslettera Ladon Group sp. z o.o., z którego subskrypcji można zrezygnować w dowolnym momencie.

Udostępnione nam informacje osobiste mogą być wykorzystywane do podnoszenia jakości obsługi klienta przez Ladon Group sp. z o.o.. Dane te możemy wykorzystać do zwiększenia atrakcyjności naszej strony internetowej i wszelkich innych form kontaktu z nami. Bez wcześniejszego informowania użytkownika lub uzyskania jego wyraźnej zgody nie gromadzimy ani nie wykorzystujemy udostępnionych nam informacji do żadnych innych celów poza sytuacjami, gdy jest to wymagane lub dozwolone w świetle obowiązujących przepisów.

Informacje osobiste są gromadzone a następnie przetwarzane do następujących celów:

  • aby spełniać konkretne prośby ze strony użytkownika, takie jak między innymi umożliwienie utworzenia konta Użytkownika i zapewnienie dostępu do pakietu usług powiązanych (takich jak rejestracja urządzeń, stworzenie, czy korzystanie z pomocy). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu nie wymaga wcześniejszej zgody użytkownika;
  • do celów marketingowych, o ile użytkownik sam nie zdecyduje inaczej, będziemy wysyłać mu informacje o aktualizacjach naszych produktów, specjalnych ofertach i innych nowych produktach i usługach, które w naszym odczuciu mogą być dla użytkownika interesujące.

Jeśli takie wymogi będą wynikać ze stosownych praw, bezpośrednie wiadomości będą wysyłane jedynie za wyraźną zgodą użytkownika (opcjonalnie). Jeśli użytkownik wyraził zgodę, ale nie jest zainteresowany dalszym otrzymywaniem takich wiadomości, wystarczy, że poinformuje Ladon Group sp. z o.o. przy okazji otrzymania newslettera, postępując zgodnie procedurą rezygnacji z subskrypcji zawartą w newsletterze. Możliwe jest również zrezygnowanie z otrzymywania bezpośrednich wiadomości w dowolnym momencie poprzez skontaktowanie się z Ladon Group sp. z o.o. za pośrednictwem poczty e-mail: hello@ladongroup.com.

W zakresie dozwolonym przez prawo informacje podane przez Użytkownika mogą być wykorzystywane, przetwarzane i przesyłane przez dowolny z podmiotów należących do Ladon Group sp. z o.o. (lub przez podwykonawców działających na ich zlecenie) w różnych częściach świata, także poza krajem zamieszkania Użytkownika. Mogą to być także regiony, w których ochrona informacji personalnych nie jest zapewniona na wystarczającym poziomie. Podmioty te mogą nadal korzystać z danych użytkownika nawet wtedy, gdy przestaną należeć do Ladon Group sp. z o.o. Wszystkie firmy, które otrzymają dostęp do danych Użytkownika, będą z nich korzystać zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Ladon Group sp. z o.o., bez uprzedniej zgody Użytkownika, nie udostępni jego danych osobowych żadnej organizacji zewnętrznej w celach marketingowych ani akwizycyjnych. Dane Użytkownika mogą być przekazywane agentom lub podwykonawcom Ladon Group sp. z o.o. w celu świadczenia usług, realizowania transakcji lub sporządzania analiz statystycznych na rzecz Ladon Group sp. z o.o. Na przykład, jeżeli musimy nadać do Użytkownika przesyłkę, musimy podać firmie wysyłkowej jego dane imienne oraz adres. Przedstawicielom osób trzecich i podwykonawcom przekazujemy jedynie minimum informacji niezbędnych dla wykonania żądanych usług lub transakcji.

Dane osobowe mogą też być ujawniane stronom trzecim, gdy jest to wymagane lub dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów, na przykład na wezwanie organów i urzędów państwowych lub w związku z postępowaniem sądowym. Ladon Group sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działania jakichkolwiek organów państwowych lub sądowych w odniesieniu do informacji i danych użytkownika.

Dane użytkowników mogą być również używane przez Ladon Group sp. z o.o. w celu dostosowania się do wymogów prawnych lub obrony przed roszczeniami z nich wynikającymi lub, gdy będzie to konieczne, aby egzekwować uzasadniony prawnie interes handlowy oraz potrzeby Ladon Group sp. z o.o., w którym to przypadku zostanie zachowana szczególna ostrożność, aby zabezpieczyć prawa użytkownika oraz aby zapewnić, że wszelkie korzystanie z danych użytkownika odbywa się w sposób należyty, zgodny z prawem i w uzasadnionym zakresie.

Jeżeli nastąpi fuzja z innym przedsiębiorstwem lub jeśli dowolny podmiot z Acer zostanie przejęty przez inne przedsiębiorstwo (lub rozpocznie stosowne negocjacje), dane użytkowników mogą zostać udostępnione takiemu przedsiębiorstwu i jego podwykonawcom, jednak w takim przypadku zadbamy o to, żeby zostały podjęte kroki w celu zapewnienia dalszej ochrony praw Użytkowników.

Ladon Group sp. z o.o. może także pozyskiwać, zbierać i przetwarzać anonimowe informacje o klientach i osobach korzystających z naszej strony internetowej, np. informacje dotyczące ich hobby, zainteresowań, nawyków konsumenckich, itp. Te dane mogą być później wykorzystywane w celu dostosowania treści i reklam do potrzeb i oczekiwań odwiedzających. Ponadto Ladon Group może także udostępniać dane w formie zbiorczej reklamodawcom, partnerom handlowym, sponsorom i innym podmiotom zewnętrznym w celu poinformowania ich np. o procentowym udziale mężczyzn i kobiet wśród odwiedzających czy też o występujących przedziałach wiekowych.

Zapewniamy ochronę udostępnianych nam przez użytkownika danych osobowych. Dostęp do danych osobowych w Ladon Group sp. z o.o. mają wyłącznie osoby, którym jest to niezbędne do pracy. Kierujemy się zasadą zachowania integralności danych osobowych będących w naszym posiadaniu. Aby zapobiec naruszeniom bezpieczeństwa, Ladon Group sp. z o.o. wykorzystuje szereg różnych zabezpieczeń, takich jak mechanizm szyfrowania SSL, przy transmisji informacji dotyczących kart kredytowych lub ilekroć istnieje wymóg posłużenia się danymi osobowymi. Podejmujemy te działania w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem ze strony użytkowników; nie możemy jednak zagwarantować, i nie gwarantujemy, bezpieczeństwa w Internecie.

Użytkownik ma prawo uzyskać informację, czy jego dane osobowe są przetwarzane czy też nie, a także jakie dane osobowe są przetwarzane. Użytkownik ma prawo do informacji: 

  • o źródle pozyskania jego danych osobowych;
  • o celach i sposobach ich przetwarzania;
  • o tożsamości podmiotu odpowiedzialnego za przechowywanie danych osobowych;
  • o podmiotach lub kategoriach podmiotów, którym takie dane mogą zostać udostępnione.

Użytkownik ma prawo do aktualizowania, poprawiania lub integracji swoich danych, a także do ich usuwania, anonimizowania lub blokowania, jeśli są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się, w całości lub w części, w prawnie uzasadnionych przypadkach, przetwarzaniu swoich danych osobowych, nawet jeśli przetwarzanie danych przebiega zgodnie z celem ich pozyskania, a także przetwarzaniu swoich danych osobowych, jeśli celem tego przetwarzania jest wysyłanie materiałów marketingowych, sprzedaż bezpośrednia lub przeprowadzanie ankiet handlowych i marketingowych.

Pytania lub wątpliwości związane z przyjętą przez Acer polityką przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej należy kierować na adres hello@ladongroup.com.

Użytkownik w każdej chwili może wycofać zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych, kontaktując się z Ladon Group sp. z o.o. W takiej sytuacji w możliwie najkrótszym terminie usuniemy dane użytkownika z naszej bazy (lub baz) danych.

Strony internetowe do których prowadzą łącza zamieszczone na naszej stronie internetowej lub które zawierają łącza do naszej strony, mogą kierować się innymi zasadami. Ladon Group sp. z o.o. nie udostępnia posiadanych danych osobowych takim stronom ani nie odpowiada za znajdujące się na nich informacje i treści. Zachęcamy do zapoznawania się z zasadami polityki prywatności publikowanymi na takich stronach w celu uzyskania szczegółowych informacji. Ladon Group sp. z o.o. nie zobowiązuje się do przestrzegania ani nie potwierdza żadnych informacji ani zasad znajdujących się na stronach internetowych, nad którymi nie ma kontroli.

Polityka Prywatności została sporządzona w różnych językach. W przypadku zaistnienia w niniejszej Polityce Prywatności jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją angielską a jakąkolwiek inną wersją językową – moc obowiązującą posiada wersja w języku angielskim. 

Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszelkich informacji zgromadzonych w czasie jej obowiązywania oraz użytkowania tych danych. Ladon Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany treści Polityki Prywatności w dowolnej chwili i dlatego zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony w celu zapoznania się z jej najnowszą wersją. Zmiany Polityki Prywatności wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na naszej stronie internetowej.